Sdělení pro rodiče

Zpravodaj ZŠ 2019 - 2020

 
 
 
 
 

Jak správně vybrat školní brašnu:

Jak vybrat školní brašnu.pdf (1368984)

 

Jak zdravě sedět:

Sedíme zdravě.pdf (1364032)

 

Co vás zajímá

Co vás zajímá.doc (52 kB)

 

Vysvětlení pojmů gramotnost, funkční gramotnost, čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, informační gramotnost, přírodovědná gramotnost, sociální gramotnost: Pojmy - gramotnost.pdf (63,3 kB)

 

Jak předcházet vadnému držení těla:

Jak předcházet vadnému držení těla.pdf (5,3 MB)

 

Omlouvání nepřítomnosti žáka (výňatek z Řádu školy)

-          nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně nebo telefonicky

-          při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídní učitelku osobně, písemně, prostřednictvím emailu nebo telefonicky a sdělit mu příčinu absence žáka. Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky.

-          po návratu do školy žák neprodleně předloží omluvenku, podepsanou zákonným zástupcem, třídní učitelce

-          pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídní učitelce, případně vyučující další hodiny. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole nebo předloží písemnou žádost o uvolnění.

-          třídní učitelka může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelkou školy požadovat omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem

-          předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:

jedna vyučovací hodina – vyučující příslušného předmětu, okamžikem odchodu dítěte z prostoru školy přebírají rodiče veškerou právní odpovědnost vyplývající z povinností dohledu nad dítětem.

jeden den – třídní učitelka,

více jak jeden den – ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů.

-          formulář pro uvolnění dítěte z vyučování na jednu hodinu až jeden den si rodiče mohou vytisknout z internetových stránek školy, uložených v sekci Tiskopisy ke stažení nebo mohou sdělení napsat do notýsku/žákovské knížky.

-          uvolnění žáka na více než jeden den schvaluje ředitelka na základě písemné žádosti na předepsaném formuláři. Formulář lze vytisknou z internetových stránek školy nebo vyzvednout v ředitelně.

-          ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitelka školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře.

 

 

Výňatek z Řádu školy:

"přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou 10 min., po 2. vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 30 min., přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 50 min. Škola zajišťuje dohled nad žáky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, jestliže zákonní zástupci žáka písemně projeví zájem nebo zájem projeví sám žák. Následně se všichni žáci zdržují v prostorách, kde je vykonáván dohled. Jestliže žák se svolením zákonných zástupců v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním opustí prostor školy, přebírají za něho zodpovědnost zákonní zástupci. Žák je zároveň povinen být ve škole 15 min. před začátkem odpoledního vyučování. V případech hodných zvláštního zřetele (např. plavecký kurz) jsou zkráceny některé 10 min. přestávky na 5 min. Po 2. vyučovací hodině je přestávka zkrácena na 15 min. V průběhu těchto změn je přihlíženo k základním fyziologickým potřebám žáků. Během přestávek není žákům dovoleno opustit školní budovu."

Pravidla pro hodnocení žáků naleznete zde: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků.pdf (1 005,6 kB)

 

Doporučujeme:

navštívit portál Pardubického kraje Klíč ke vzdělávání a vědení na dosah. Portál obsahuje zajímavé informace pro rodiče, zaměstnance školy i žáky.

Poznávka na Kurz pro všechny přemýšlivé rodiče a vychovatele zde: Kurz pro všechny přemýšlivé rodiče a vychovatele.pdf (31,1 kB)

Uvedený kurz již absolvovaly 3učitelky z  naší ZŠ a 1 učitelka z MŠ. Považuji ho za jeden z nejpřínosnějších, kterého jsem se za dobu mé pedagogické praxe zúčastnila. Lektorka J. Nováčková - autorka knihy Respektovat a být respektován je vynikající. Věřím tomu, že každý, kdo se kurzu zúčastní, bude nesmírně obohacen.