Rada školy

Odkaz na webové stránky Školské rady naleznete zde: www.radaskolyrokytno.webnode.cz

 

ŠKOLNÍ ROK 2017-2018

Zápisy z jednání školské rady naleznete zde:

Zápis ze schůze Rady školy ZŠ a MŠ Rokynto ze dne 2. 11. 2017.pdf (285548)

 

ŠKOLNÍ ROK 2016-2017

Zápisy z jednání školské rady naleznete zde:

Zápis z jednání Školské rady ze dne 27. 6. 2017.pdf (234837)

Zápis z jedenání školské rady ze dne 24. 10. 2016.pdf (20686)

Zápis z jedenání školské rady ze dne 24. 10. 2016 _ 1.pdf (65388)

 

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

Zápisy z jednání školské rady naleznete zde:

Zápis z jednání Školské rady ze dne 22. 11. 2015 1. část.pdf (17234)

Zápis z jednání Školské rady ze dne 22. 11. 2015 2. část.pdf (100923)

Školská rada schvaluje.pdf (60469)

Jednací řád školské rady platný od 22. 10. 2015.

Jednací řád rady školy 1. část..pdf (35335)

Jednací řád rady školy 2. část..pdf (26686)

 

Výsledky voleb do školské rady naleznete zde:

Zápis o volbě zástupců zákonných zástupců žáků ve školské radě 30. 09. 2015.pdf (372,8 kB)

 

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

Zápisy z jednání školské rady naleznete zde:

Zápis z jednání Školské rady 29.9.2014.pdf (172,4 kB)

Zápis z jednání školské rady 5.2.2015.pdf (175,8 kB)

Zápis z jednání Školské rady ze 14.5.2015.pdf (182910)

 

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

Zápisy z jednání školské rady naleznete zde:

Zápis z jednání Školské rady 3.9.2013.pdf (208 kB)

Zápis z jednání Školské rady 22.10.2013.pdf (150,5 kB)

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2012-2013

Zápis z jednání školské rady dne 21.01.2013 naleznete zde:

Zápis z jednání školské rady ze dne 21.01.2013.pdf (239 kB)

Zápis z jednání školské rady dne 26.11.2012 naleznete zde:

Zápis z jednání školské rady 26.11.2012.pdf (127,5 kB)

Zápis z jednání školské rady dne 22.10.2012 naleznete zde:

Zápis z jednání školské rady 22.10.2012.pdf (84,7 kB)

 

Náměty pro školskou radu můžete zasílat na e-mailovou adresu: radaskolyrokytno@hotmail.cz nebo po telefonu 603 167 642 (Iva Formánková).

 

Informace o volbě zástupců pedagogických pracovníků a zástupců zákonných zástupců žáků naleznete zde:

Zápis o volbě zástupců pedagogických pracovníků školy ve školské radě.pdf (432 kB)

Zápis o volbě zástupců zákonných zástupců žáků ve školské radě.pdf (402,6 kB)

 

Kandidáti do školské rady - zástupci zákonných zástupců - ZŠ

 

jméno, příjmení

trvalé bydliště

 

 

 

 

pí. Iva Formánková

Rokytno 134, 533 04 Sezemice

 

pí. Regina Shánělová

Rokytno 49, 533 04 Sezemice

odmítla 24.9.2012

Bc. Petra Tomášková

Rokytno 204, 533 04 Sezemice

 

Mgr. Marcela Tučková

Bohumileč 68, 533 04 Sezemice

 

 

Kandidáti do školské rady - zástupci zákonných zástupců - MŠ

jméno, příjmení

trvalé bydliště

volený kandidát:   x

 

 

 

pí. Iva Formánková

Rokytno 134, 533 04 Sezemice

 

pí. Markéta Nikolínková

Bohumileč 7, 533 04 Sezemice

odmítla 1.10.2012 (jmenována za zřizovatele)

Mgr. Marcela Tučková

Bohumileč 68, 533 04 Sezemice

 

Mgr. Lucie Vyhnálková

Hoděšovice 102, 534 01 Holice

odmítla 24.9.2012

 

Volební řád pro volbu členů školské rady naleznete zde: Volební řád pro volby členů školské rady základní školy zřizované obcí Rokytno.pdf (352,7 kB)

 

Volby zástupců zákonných zástupců žáků ZŠ, dětí MŠ do školské rady

proběhnou ve středu 03.10.2012 od 16:30 hod. v tělocvičně školy.

Lístky s návrhy vložte do označené obálky na chodbě ZŠ a MŠ nejpozději 18.09.2012.

vloženo 27.08.

 

Dne 11.4.2012 proběhla schůzka Rady školy. Zápis z jednání k nahlédnutí zde:

 Zápis z jednání rady školy ze dne 11.4.2012.pdf (211,9 kB)

 

Dne 6.3.2012 proběhla schůzka Rady školy. Zápis z jednání k nahlédnutí zde: 

Informace pro Radu školy.pdf (7,9 kB)
Zápis z jednání Rady ZŠ a MŠ ze dne 6.3.2012.pdf (191,2 kB)
 

 

Dne 31.1.2012 proběhla schůzka rady školy. Zápis k nahlédnutí zde.  Zápis z rady školy - 31.01.2012.pdf (183,1 kB)

 

Dne 23.01.2012 mi byla předána členkou školské rady paní Reginou Shánělovou Žádost o změnu kritérií pro přijímání dětí do MŠ Rokytno pro školní rok 2012/2013 a roky následující. Žádosti chyběly určité náležitosti.

Týž den ráno jsem telefonicky oslovila dalšího člena rady pana Jiřího Malíka. Informovala jsme ho o předání dokumentu a navrhla jsme schůzku školské rady na druhou polovinu února, až zapracuji do kritérií o přijetí očekávané legislativní změny.

Rada školy bude mít možnost se ke kritériím vyjádřit.

Kopie  byla předána  dne 23.01.2012  zřizovateli.

 

Mgr. Olga Brousilová

     ředitelka

 

Rada školy se sešla 26.09.2011.

Přítomni - členové rady: pí. Ehlová, p. Malík, pí. Shánělová

             -  host: pí. řed. Brousilová

 

Zveřejňujeme znění  zápisu z rady školy.

 

"K předložené Výroční zprávě a dalším dokumetům nebyly předloženy žádné připomínky a byly jednohlasně schváleny p. Malíkem, pí. uč. Ehlovou, pí. Shánělovu."

 

 

Rada školy se sešla dne 26.10.2010

 

Přítomni: p. Malík, p. Shánělová, p. uč. Ehlová, p. řed. Brousilová

 

Program: 1. Seznámení členů rady s výroční zprávou školy

                  2. Projednání začlenění sexuální a etické výchovy do školního vzdělávacího programu.

                  3. Seznámení členů rady a projektem EU – Peníze školám

 

Ad. 1., Členové rady školy  se seznámili s výroční zprávou a písemně se k ní vyjádřil pan Malík, paní Schánělová se připojila podpisem.

Ad. 2., Členové rady se seznámili s obsahem sexuální a etické výchovy, jelikož tato témata prostupují učivem, průřezovými tématy i projekty, nepožadovali  větší rozpracování v ŠVP.

Ad. 3., Členové rady školy se seznámili s projektem EU – Peníze školám do kterého bude škola vstupovat.

 

 

Zápis o volbě zástupců zákonných zástupců žáků ve školské radě  

 

1.      Příprava voleb: Mgr. Olga Brousilová, paní Květa Černá

2.      Volby byly vyhlášeny ředitelkou školy dne 31.08.2010, kdy byla prostřednictvím žáků formou Školního zpravodaje předána písemná informace o vyhlášení voleb zákonným zástupcům žáků. Informace byla vyvěšena i na internetových stránkách školy. Obsahovala sdělení termínu a místo konání voleb, základní informace o účelu a činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb. Obsahovala také výzvu k podání návrhů kandidátů do termínu 20.09.2010.

3.      Do stanoveného termínu byly podány návrhy na kandidáty do školské rady. Kandidáti jsou seřazeni podle abecedy.                                                                                                                                                     

4.      Ředitelka školy jmenovala tříčlennou volební komisi, která byla pověřena dohledem nad průběhem voleb:

a)      Mgr. Martina Ehlová

b)      paní Květa Černá

c)      pan Jiří Malík

5.      Volby proběhly dne 20.09.2010. Dostavilo se 20 rodičů, účast je ztvrzena jejich podpisy na prezenční listině. Rodiče obdrželi hlasovací lístky, po označení vybraného kandidáta je vhodili do hlasovací urny. Volební komise poté přepočítala hlasy s tímto výsledkem:

Pí. Pospíšilová získala 1 hlas, pí. Hadašová a pí. Blechová po 2 hlasech, pí. Kuchařová 3 hlasy, pí. Vápeníková, pí. Shánělová a pan Kuchař 4 hlasy. Na základě tří uchazečů se stejným počtem hlasů proběhlo druhé kolo hlasování. Pí. Vápeníková získala 4 hlasy, pan Kuchař 7, paní Shánělová 8 platných hlasovacích lístků.

6.      Volební komise potvrzuje svými podpisy, že průběh voleb, způsob vyhlášení a přípravy voleb, jejich průběh a způsob hlasování byly v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb. a Volebního řádu schváleného radou obce.

7.      Tento zápis byl vyhotoven ve trojím provedení a byl předán ředitelce školy, zvolenému zástupci do školské rady a byl zaslán zřizovateli.

 

V Rokytně dne 20.09.2010

 

Volba zástupce zákonných zástupců žáků do školské rady proběhne v pondělí 20.09.2010. Sejdeme se v 16,15 hodin ve třídě 2. a 3. ročníku. 

Kandidátem na člena školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, při čemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe.

Volební komise: Mgr. Martina Ehlová, pan Jiří Malík, paní Květa Černá

Volební komise bude dohlížet na průběh voleb a zajistí přípravu hlasovacích lístků. Kandidáti budou uvedeni na společném hlasovacím lístku v abecedním pořadí. Volební akt proběhne tajným hlasováním. Oprávněný volič označí křížkem jméno kandidáta, pro kterého hlasuje. Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem. Po ukončení voleb otevře volební komise urnu, sečte hlasy a vyhlásí výsledky voleb. V případě rovnosti hlasů,  rozhoduje los. Zvolený kandidát se dnem voleb stává novým členem školské rady.

Výsledky voleb budou zveřejněny v den voleb a vyvěšeny na internetových stránkách školy.

 

Zákon č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v §168 definuje náplň školské rady takto:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

f) projednává návrh rozpočtu na další rok

g) projednává inspekční zprávy ČŠI

h) podává podněty a oznámení ředitelce školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

i) podává návrh na odvolání ředitele,

j) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

 

Dne 17.02.2010 došlo na jednání zastupitelstva k personální změně. Obec vyhověla žádosti paní Magdy Rážkové o ukončení činnosti v radě školy a na její místo byl jmenován pan Jiří Malík.

Současní členové rady školy:

pí. učitelka Mgr. Martina Ehlová (za ZŠ), pí. Kateřina Komárková (za rodiče), p. Jiří Malík (za obec). (vl. 18.03.2010)

Dne 15.10.2009 se seznámila rada školy s Výroční zprávu za školní rok 2008-2009 a schválila ji. (vl. 18.03.2010)