Školní stravování

Ceny stravného 

Strávníci:

1. Děti z MŠ

- do 6 let celodenní stravné 36,- Kč, měsíční záloha 738, - Kč

- od 7 let celodenní stravné 42,- Kč (počítá se od září daného školního roku, ve kterém dítě dovrší 7 let), měsíční záloha 861,- Kč

 

2. Žáci ZŠ

- žáci do 10 let 28,- Kč, měsíční záloha 560,- Kč

- žáci od 11 let 29,- Kč (počítá se od září daného školního roku, ve kterém žák dovrší 11 let),  měsíční záloha 580,- Kč

 

3. Cizí strávníci

Vážení strávníci, vzhledem k rostoucím režijním, mzdovým nákladům a potupnému zdražování potravin, od listopadu 2018 zvyšujeme cenu oběda na 60,- Kč. Děkujeme za pochopení.                                                                                                                           Mgr. Olga Brousilová

 

Platba obědů probíhá formou bezhotovostní platby.

Při platbě je nutné uvést variabilní symbol, s kterým jste byli seznámeni. Jestliže  jste symbol zapomněli, zavolejte 739 203 101.

Platby provádějte předem převodem z účtu na účet školy 1205506309/0800 od 20. dne do 25. dne v měsíci.

Vzhledem ke změněné legislativě je žádoucí provádět zálohovou platbu každý měsíc, protože v případě roční úhrady bychom museli sepsat smlouvu o roční úhradě s odůvodněním, proč byl zvolen tento způsob platby.

Po ukončení daného školního roku (školní rok končí měsícem srpnem) proběhne vyúčtování a vrácení přeplatku za uplynulý školní rok na osobní účty. Přeplatky budou převedeny na účty v září.

!Nezapomeňte, že stravné na měsíc září se platí v srpnu a poslední platba v daném školním roce proběhne v květnu! Rodičům dětí, které budou navštěvovat MŠ poslední týden v srpnu, bude stravné započítáno do celoročního stravného.

Přihlašování a odhlašování stravy se provádí zpravidla den předem (v době nemoci a po nemoci). Výjimečně týž den můžete nejpozději do 06:30 hod. na mobilní telefon do kuchyně (739 203 101). První den nepřítomnosti žáka ve škole můžete vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů (ne do skleněných nádob). Zdravé děti nemohou odebírat jídlo do jídlonosičů. Pokud nedojde k odhlášení, jsou žákovi účtovány všechny dny v měsíci.