Pro školní rok 2018-2019

 

 Finanční prostředky jsou převáděny  

   na účet školy a v průběhu roku je z nich hrazen spotřební materiál, pomůcky, hry, drobné

   sportovní náčiní. O čerpání peněz se vede podrobná dokumentace a každý rodič s ní může

   být na požádání seznámen.

a) Na základě Vaší žádosti (formulář žádosti si můžete vyzvednout v ředitelně) ředitelka může osvobodit od úplaty jestliže:

- zástupce dítěte prokáže, že pobírá sociální příplatek (§ 20 - § 22 zák. č. 117/1995 o státní sociální podpoře, v pl. znění)

- pokud je dítě v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena.

b) Ve druhé polovině září bude žákům předložena nabídka kroužků. Činnost většiny kroužků se rozjede od října a bude ukončena koncem května. Platba na jednoho žáka za jeden kroužek – termín bude upřesněn do středy 15.09.2010, kdy prostřednictvím lístečků a vyvěšením informací na internetu (v oddílu o nás, zájmové kroužky) dostanete nabídku kroužků i cenovou rozvahu.

 

Stanovení výše úplaty ve družině

  • Je-li výše úplaty stanovena rozpočtem, nesmí rozpočtované příjmy na účastníka překročit rozpočtované výdaje na účastníka o více než 20 %. V ostatních případech nesmí výše úplaty překročit 120 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů, popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje podle § 12 poskytované ze státního rozpočtu.
  • Ředitelka školy směrnicí stanovila příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině.(viz příloha č. 1) Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.
  • Úplata bude prominuta žákovi , pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba.
  • Úplata bude prominuta dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena.
  • Úplata bude prominuta, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že má nárok na některý příplatek uvedený v předchozích odstavcích - tzn. doloží příslušné potvrzení, doloží, že je mu příspěvek vyplácen.
  • O snížení úplaty musí zákonný zástupce nebo osoba pověřená péči o dítě požádat ředitelku školy. Lze si vyzvednout formulář žádosti.

Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách - za období září až prosinec a leden až červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok. Škola přijímá platby v hotovosti. Vedoucí vychovatelka pravidelně kontroluje placení úhrady v součinnosti s hospodářkou školy, pokud jsou rodiče v prodlení s placením, jedná s nimi. Pokud rodiče nereagují na ústní výzvy, prokazatelným způsobem je písemně upozorní na jejich povinnost.

Pokud za dítě není zaplacen poplatek, pověřená vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitelku školy nejpozději do jednoho měsíce - k termínům 30.9. a 31.1. Ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

 ŠD zřizuje zájmové kroužky, jejichž členové mohou být i žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny k pravidelné docházce. Činnost v těchto kroužcích je poskytována za úplatu.

ŠD může organizovat i další činnosti (jako např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce atp.), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD. Účast na těchto aktivitách není vázáno na zápis do ŠD. Tyto činnosti jsou poskytovány za úplatu.