Hospodaření s prostředky ŠD 2018

 

ZÁPIS  ŠD

Výsledy rozhodnutí o přijetí, nepřijetí k zájmovému vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2018-2019.pdf (190389)

 

Zápis k zájmovému vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2018-2019.pdf (189416)

 

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

 

V červnu 2010 byla slavnostně otevřena přístavba školy žákům i veřejnosti. Tím se nám zkvalitnily podmínky pro výuku i zájmovou činnost dětí. ŠD získala svůj prostor, který umožňuje relaxaci, rozvoj zájmů i pohybové aktivity v době nepříznivého počasí.

Žádáme rodiče: Pro pobyt dětí venku je nutné, aby měly vhodné oblečení uložené v látkové tašce. Nezapomeňte vložit i jedny náhradní ponožky či punčochové kalhoty.

Provoz ŠD začíná každý pracovní den v 11:35 hodin a končí v 16:05 hodin. Při odchodu žáků ze ŠD se pí. vychovatelka důsledně řídí vámi daným rozpisem odchodů. Jestliže chcete, aby dítě určitý den opustilo ŠD v jiný, než vámi udaný, čas, předem o tom poinformujete pí. vychovatelku písemně - prostřednictvím notýsků (uveďte datum, hodinu odchodu a Váš podpis). Využít můžete i formu omluvy prostřednictvím internetu.

Žák může s pověřením rodičů odcházet domů sám či v doprovodu osob, které rodiče uvedli na zápisový lístek. Každá změna v průběhu školního roku musí být provedena písemnou formou.

ŠD realizuje Školní vzdělávací program ŠD (ŠVP ŠD), který navazuje na ŠVP ZŠ a ŠVP MŠ. S týdenním plánem i s výstupy z jeho realizování se můžete seznámit v prostorách školy.        

Při přihlašování dítěte do ŠD se nezapomeňte seznámit s Řádem školní družiny a se směrnicí o úplatě za vzdělávání a školské služby (vyvěšeno po celý rok na úřední desce při vchodu do ZŠ). Získáte tím další velmi důležité informace.

Kapacita ŠD činí 25 žáků. Při rozhodování o přijetí mají přednost žáci 1., 2. a 3. ročníku. Dále pak žáci zaměstnaných rodičů a dojíždějící. Kapacitu ŠD nelze překročit.

 

 

Poslání školní družiny

ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování.

 

Výchovně vzdělávací proces

Činnost ŠD vychází ze Školního vzdělávacího programu školní družiny, která navazuje na ŠVP ZŠ i na ŠVP MŠ. Nejčastější formou naplňování ŠVP ŠD je realizace projektů.

Ve ŠD převládají:

  • Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu,zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klid na lůžku či lehátku, klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.
  • Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.
  • Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.

Přihlašování a odhlašování

Vychovatelka organizačně zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků do ŠD, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka.

O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy, rodič získá písemné vyjádření.

Do ŠD mohou být dočasně umísťováni žáci, kteří do ní nejsou přihlášeni jestliže:

  • je z různých důvodů cíleně či neplánovaně přerušená výuka
  • jestliže to vyžaduje mimořádně tíživá situace v rodině (nemoc,..)

Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje.

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče písemně - do notýsku ŠD, přes internet. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

 

Vyzvedávání žáka ze ŠD za mimořádných okolností

Jestliže rodič neočekávaně, neplánovaně telefonicky oznámí p.vychovatelce, že žádá o uvolnění žáka ze ŠD a zároveň žádá, aby se žák dostavil na místo mimo budovu školy, vychovatelka rodiči vyhoví pouze v připadě, že má na zápisovém lístku napsáno, že ze ŠD odchází dítě samo. O dané situaci předá informaci  ještě jinému pracovníkovi. Do docházkového sešitu napíše čas odchodu a že byl žák uvolněn na základě telefonátu ( koho + čas telefonátu ). Zaznamená i jméno zaměsrnance, kterého informovala o obsahu telefonátu.

Při řešení složitých situací kontaktuje p. vychovatelka ředitelku.

Jestliže žák, kterého ze ŠD vyzvedávají rodiče, není do konce provozu rodiči vyzvednut, řídí se vychovatelka těmito pokyny:

  • po ukončení provozu telefonicky kontaktuje rodiče či jiné osoby, které určili rodiče pro kontakt v případě nouze
  • řeší situaci dle domluvy s kontaktovanou osobou
  • žáka předá pouze osobě, která je rodičem zmocněna písemně nebo prostřednictvím ústní dohody, při aktuálním řešení mimořádné situace - v tomto případě provede zápis do docházkového sešitu a informuje o situaci ředitelku školy.