ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 

PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

SVĚT V BARVÁCH DUHY

J. A. KOMENSKÝ 

Velká Didaktika:

„Cílem naší didaktiky budiž od začátku až do konce: hledati a nalézati způsob, jak by měli učit méně ti, kteří vyučují, ale jak by se naučili více ti, kteří se učí.“

 

Obsah dokumentu:

1. Identifikační údaje (str. 4)

Název ŠVP

Předkladatel

Zřizovatel

Platnost dokumentu

 

2. Charakteristika školy (str. 5)

Velikost školy, počty tříd

Charakter budovy, okolí školy

 

3. Podmínky vzdělávání (str. 5 – 9)

Věcné podmínky

Životospráva

Psychosociální podmínky

Organizace chodu

Personální zajištění

Spoluúčast rodičů

 

4. Charakteristika vzdělávacího programu (str. 10 – 14)

Vzdělávací cíle a záměry, filozofie školy

Formy a metody vzdělávací práce, prostředky plnění cílů

 

5. Vzdělávací obsah (str. 14 – 61)

Charakteristika vzdělávacího obsahu

Vzdělávací oblasti

Učivo – obsah v tématech, podtématech

 

6. Evaluační systém (str. 62 – 64)

Pravidla pro hodnocení dětí a vlastní pedagogické práce

Autoevaluace školy

 

7. Zdroje (str. 65)

 

8. Přílohy (str. 65 -134)

Projekty – Den Země, Ptačí pírko, Voda, Domov, Už se vyznám

Rozpracovaná úprava ŠVP – sestavené očekávané kompetence dětí k tématům učiva v návaznosti na roční plán

Záznam o pozorování dítěte

 

1.      Identifikační údaje

 

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

„Svět v barvách duhy“

 

Předkladatel:

 

Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice

 

IČO: 60157747

RED-IZO: 600096572

Adresa školy: Rokytno 73, 533 04 Sezemice

Ředitelka školy: Mgr. Olga Brousilová

Kontakty: tel.: 739 203 103, 466 989 201                      

                 e-mail: ZS_Rokytno@seznam.cz

                 adresa webové stránky: https://skola-rokytno.webnode

 

Zřizovatel:

Obec Rokytno se sídlem v Rokytně, okres Pardubice

Rokytno 21, 533 04 Sezemice

Kontakty: tel.: 466 989 128

                fax.: 466 989 128

                e-mail: urad@rokytno.cz

                adresa webové stránky: www.rokytno.cz

 

Platnost dokumentu od 03.03.2004

Platnost úpravy dokumentu od 01.09.2009

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Mgr. Olga Brousilová, ředitelka                                                                            

Milada Reinberková, vedoucí učitelka

 

2. Charakteristika školy

 

2.1. Velikost školy, počty tříd

 

Naše mateřská škola je dvoutřídní a je spojená se základní školou. Snažíme se na základě uspokojení základní potřeby bezpečí vychovávat a vzdělávat všechny děti i žáky s ohledem na jejich individuální vlastnosti, handicapy, rozdílné předpoklady, nadání. Proto jsou koncepčně propojeny školní vzdělávací programy MŠ, ZŠ, ŠD.

V mateřské škole jsou děti rozděleny do dvou oddělení. V prvním oddělení jsou většinou děti od tří do pěti let. Ve druhé třídě jsou většinou děti od pěti do sedmi let.

Součástí školy je i jedno oddělení školní družiny a školní jídelna.

Dojíždějící děti se do i ze školy dostávají osobními auty s rodiči, tranzitem obce. Některé děti přijíždějí autobusem. Naši mateřskou školu navštěvují děti z Rokytna, z obcí, které spádově patří k Rokytnu i z obcí, které spádově k Rokytnu nepatří.

 

2.2. Charakter budovy, okolí školy

 

Budova školy prošla celkovou rekonstrukcí v roce 1995-96, kdy byla provedena i přístavba školy a vestavba 3 bytů. Mateřská škola je v přízemí. Prostory splňují podmínky pro přijetí maximálně 36 dětí. Obě třídy slouží jako herny, větší třída i jako jídelna, menší třída jako ložnice. Okna celé budovy jsou opatřena žaluziemi.

Okolí školy tvoří zahrada vybavená pískovištěm, horolezeckou stěnou, altánkem a pákovými houpačkami. Pro účely školy je využívána pouze její část. Ve zbývající části probíhá přístavba tělocvičny. V bezprostřední blízkosti školy se nachází dětské hřiště s průlezkami a travnatou plochou, park se vzrostlými stromy a velké hřiště s travnatou a asfaltovou plochou a vzrostlými stromy.

 

3. Podmínky vzdělávání

3.1. Věcné podmínky

 

Děti využívají 2 třídy, které dělí shrnovací dveře, 1 šatnu, 2 místnosti se sociálním zařízením.

Pracovníkům školy slouží samostatné sociální zařízení a odpočinková místnost. Pomůcky a materiály na výtvarné a pracovní činnosti jsou uloženy v kabinetu.

Ve třídách je rozmístěn nábytek respektující výšku dítěte. Každá třída je vybavena kobercem, kde probíhají herní, vzdělávací i odpočinkové činnosti. Nemáme samostatnou tělocvičnu, proto jsou žebřiny zabudovány do zdi jedné třídy. Děti mohou využívat ke cvičení švédské lavičky, švédskou bednu, odrazový můstek, kozu, koše na košíkovou a další drobné tělovýchovné náčiní. K hudebně pohybovým aktivitám je využíván klavír – pianino, přehrávač CD a magnetofonových pásků, gramofon. K námětovým hrám a činnostem slouží dětem pokojíček s dětským nábytkem, odpočinkový koutek s knihami a časopisy, koutek s obchodem, koutek kadeřnický. Hračky, pomůcky, knížky jsou uloženy tak, aby děti vybízely k činnostem a umožňovaly jim nejen samostatné hraní, ale i jejich uložení. Doplnili jsme knihovnu o nové tituly – encyklopedie, pohádkové knihy a knihy s dětským a zvířecím hrdinou. Dále máme možnost půjčit si knihy v knihovně ZŠ. Děti hojně využívají maňáskové divadlo.

Škola nemá samostatnou ložnici. Lehátka jsou opatřena štítky se značkou a jménem dítěte a jsou každý den rozkládána. Lůžkoviny jsou protialergické.

Umývárny je vybaveny umyvadly, kde mají děti k dispozici tekuté mýdlo. umístěno zrcadlo Každé dítě má svůj ručník, hřeben. Nad umyvadly je zrcadlo s poličkou na kelímky se zubními kartáčky. Ve druhé umývárně jsou věšáky na ručníky umístěny na zdi. Respektujeme u některých dětí potřebné soukromí pro vykonání biologické potřeby. Proto jsme jedno WC oddělili paravánem.

V šatně si děti ukládají své věci na přidělené označené místo – polička vrchní, ramínko s kapsářem, místo k sezení, polička spodní. Obuv si děti odkládají v chodbě. Šatna a vstupní chodba slouží též k prezentaci dětských prací a k informovanosti rodičů.

K prostorám školy náleží i kabinet pro pomůcky a spotřební materiál. Odpočinková místnost je nově vybavena policovou a skříňovou sestavou, PC, tiskárnou a kopírkou.

Školní jídelna a kuchyň splňují všechny hygienické požadavky.

 

3.2. Životospráva 

Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne.

U dětí respektujeme individuální potřebu množství přijímané potravy. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému způsobu stravování.

Dětem je poskytnuta plnohodnotná, vyvážená strava dle příslušných předpisů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, jsou dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů.

Dětem je umožněno vyčistit si po obědě zuby.

Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku (s ohledem na kvalitu ovzduší) a mají

dostatek volného pohybu. Mají k dispozici pomůcky k pohybovým aktivitám

ve třídě.

Respektujeme individuální potřebu spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Dětem s nižší

potřebou spánku nabízíme jiný klidný program.

Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují dětem

přirozený vzor.

 

3.3. Psychosociální podmínky

Veškerá práce a snažení všech zaměstnanců směřuje k tomu, aby se MŠ stala pro děti kamarádským společenstvím, kde se každé dítě bude cítit bezpečně a spokojeně. Ve vztazích mezi dětmi a dospělými preferujeme důvěru, toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, solidaritu, vzájemnou pomoc a podporu.

Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí a situace.

Všechny děti mají v naší škole stejná práva i povinnosti.

Postupně vyřazujeme nezdravou soutěživost mezi dětmi.

Volnost a osobní svoboda je vyvážena nezbytnou mírou omezení vyplývajících ze Školního řádu, Vnitřního řádu MŠ. Děti dostávají jasné a srozumitelné pokyny. Jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby vytvořily kamarádské prostředí.

U dětí rozvíjíme sebepoznávání, poznávání těch druhých a podporujeme vzájemnou komunikaci, která se vyznačuje tolerancí, zdvořilostí, ohleduplností, spoluprací a podporou. Děti se učí mít se navzájem rády a pomáhat si, i když si uvědomují vzájemné odlišnosti.

Pomocí převažujícího pozitivního hodnocení podporujeme u dítěte samostatnost, důvěru v sebe i v prostředí MŠ a zodpovědnost.

Vztahům mezi dětmi pedagogové věnují dostatečnou pozornost, cílevědomě, nenásilně tyto vztahy směřují prosociálně ® prevence šikany.

 

3.4. Organizace chodu

 

Flexibilita (pružnost) organizace dne v MŠ je zaručena tím, že se činnosti v průběhu dne přizpůsobují potřebám a aktuálním situacím – např.návštěva kulturního představení, zdravotní stav dětí mají vliv na časový rozvrh zaměstnání stejně jako velmi nepříznivé povětrnostní podmínky, které mohou výjimečně i znemožnit pobyt dětí venku.

Děti jsou každodenně dostatečně dlouhou dobu venku – v průběhu dopoledne 2 hodiny, v jarních a letních měsících se doba prodlužuje, neboť výchovně vzdělávací činnosti se přizpůsobují pobytu venku.V podzimních a zimních měsících se činnosti při pobytu venku přizpůsobují okamžité kvalitě ovzduší (mráz pod 10 0 C, náledí, silný vítr,déšť, inverze, atd.)

Oblečení: Na pobyt venku používají děti sportovní oblečení (nutné mít v sáčcích náhradní ponožky či punčochové kalhoty). Na sportovní činnosti v místnosti používají děti sportovní oblečení i sportovní protiskluzovou obuv. Při zájmové činnosti dětí doporučujeme chránit zdraví a oblečení dětí vhodným pracovním pláštěm. V průběhu výchovně vzdělávacího procesu, který se uskutečňuje v místnosti jsou děti ustrojeny do čistého pohodlného oblečení, na nohou mají zdravotně vyhovující domácí obuv. Nevhodné ze zdravotních nebo bezpečnostních důvodů jsou pantofle či cvičky nahrazující domácí obuv.

U dětí respektujeme individuální potřebu aktivity a odpočinku, aktivity a spánku. Děti odpočívají 30 minut, po té jsou dětem s nižší potřebou spánku nabízeny jiné klidové činnosti ve třídě. Do spaní v MŠ děti nenutíme.

Při hrách a cílených pedagogických činnostech má dítě možnost, dle své potřeby, uchýlit se do klidného koutku, kdykoliv relaxovat a neúčastnit se společných činností. Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností.

Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim.

Děti z obou tříd se setkávají ráno při hrách, ve společném ranním kruhu, při ranní a odpolední svačině, při obědě, odpočinku a odpoledních činnostech. Občas jsou dopolední řízené činnosti alespoň zčásti společné.

 

Organizace dne v MŠ:

Příchod, ranní hry, ranní kruh   6.50 – 8.35 hod.

Děti se zdraví podáním ruky s pí.učitelkou. Rodiče v případě potřeby volně vstupují do třídy, kde si mohou pohrát s dítětem, hovořit s pí.učitelkou.

Děti si při hře vymezují svůj prostor koberečkem. Během her si po sobě průběžně uklízejí. Svůj prostor, výrobek si mohou označit jmenovkou.

Zvuk trianglu je pro dítě znamením ke ztišení, úklidu.

Ranní kruh                                                                                    

Společně se pozdravíme dobrý den. Děti se seznámí s tím, co je daný den čeká, na co se mohou těšit. V ranním kruhu popřejeme případným oslavencům.

Na závěr si společně řekneme básničku Kamarád.

Hygiena, svačina  8.35 – 9.00 hod.

Před umýváním si děti vyhrnou rukávy. Umyté ruce si oklepou nad umývadlem a otřou do svého ručníku.

Děti si samostatně prostřou, donesou talířek s pečivem, nápoj podle výběru. Starší děti si samy namažou pomazánku. Učí se vzájemnému ohleduplnému chování (požádat o misku s pomazánkou, podat, nabídnout, poděkovat).

Řízená výchovně vzdělávací činnost  9.00 – 9.45 hod.

Kruh pouze starších dětí. Děti se hlásí, řeknou, který je den, měsíc, roční období, jaké je počasí. Kruh využíváme ke sdělování pocitů dětí (jak se cítí, když mu někdo zboří stavbu, ubližuje mu apod.). Vše probíhá v obecné rovině, nesmí docházet k obviňování.                                 

V této době jsou dětem nabízeny činnosti, kterých se mohou zúčastnit.

U mladších je její délka 15 – 30 minut, u starších 30 – 45 minut podle zájmu dětí. Ranní cvičení je zapracováno do řízené činnosti.

Pobyt venku  9.45 – 11.20 hod.

Děti se samostatně oblékají, svlékají, ukládají věci na svoje místo.

Pokud něco nedokáží samy, požádají pí.učitelku, případně kamaráda. Poděkují.

Mladší děti se vracejí do MŠ dříve než starší, aby měly dostatek času na svlečení a uložení oblečení.

Hygiena, oběd  11.20 – 12.00 hod.

Každé dítě si samostatně prostře svoje místo k obědu, připraví si nápoj. Starší děti si nalévají polévku, učitelka pouze přemístí polévkovou mísu. Všichni si samostatně přinášejí hlavní jídlo, odnášejí použité nádobí.

Zkontrolují svoje prostírání a v případě potřeby ho otřou hadříkem. Pokud něco požadují, slušně požádají, poděkují.

Hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek  12.00 – 14.00 hod.

Každé dítě si odloží a urovná oblečení na svoji židličku. U lehátka se převlékne do pyžama. Na toaletu chodí v bačkorách.

Děti s nižší potřebou spánku odpočívají asi 30 min., jsou jim nabídnuty klidné činnosti.

Děti vstávají postupně, jak se vzbudí. Každý si urovná pyžamo, deku.

Starší děti pomáhají mladším.

Hygiena, svačina   14.00 – 14.30 hod.

Odpolední zájmové činnosti 14.30. - 15.30 hod.                                                     

Probíhají jako ranní hry. Děti si hrají pouze ve třídě, kde nejsou lehátka. Rodiče volně vstupují do třídy, mohou si s dítětem pohrát, nechat ho v klidu hru dokončit. Před odchodem si dítě uklidí hru, podá učitelce ruku - rozloučí se.

V 15.30 hod. jsou děti převáděny do školní družiny, dke mohou pobývat do 16 hodin.

 

3.6. Spolupráce s rodiči dětí a s jinými subjekty

Spolupráce s rodiči funguje na základě partnerství. Usilujeme o vzájemnou důvěru, vstřícnost,

pochopení, respekt a ochotu spolupracovat.

Rodiče mají možnost účastnit se dění v MŠ, spolupodílet se na tvorbě programu MŠ formou účasti na školních, mimoškolních akcích. Sami mohou akce navrhnout, pomoci při organizaci, mohou se stát vedoucími zájmového kroužku.

Rodičům nabízíme informační a poradenský servis formou internetových stránek, informativních nástěnek, společných schůzek, individuálních konzultací, prostřednictvím Rokytenských novin, formou zapůjčení odborné literatury.

Prohlubujeme spolupráci s rodiči předškolních dětí při přípravě na vstup do 1. třídy ZŠ.

Za nezbytnou a jednu z nejdůležitějších považujeme spolupráci s rodiči, se školskou radou, která je společná pro ZŠ i MŠ. Z ní vyvstávají podněty pro obohacení školní i mimoškolní aktivity dětí, rodičů, zaměstnanců. Poskytují alternativy při řešení problémů. Předávají zajímavé, užitečné kontakty. Organizačně i fyzicky se podílejí na vedení zájmových kroužků, školních, mimoškolních akcí. Stávají se sponzory školy.

Snažíme se spolupráci založit na vzájemné informovanosti, důvěře a otevřenosti. Našim společným cílem je spokojené všestranně se rozvíjející dítě, rodič, který škole důvěřuje a svými podněty školu obohacuje, tvůrčí pedagog otevřený měnícím se podmínkám.

Úzce spolupracujeme s naší základní školou. Děti se v průběhu roku několikrát společně setkávají na kulturních, zábavních, sportovních akcích. Děti z MŠ několikrát v roce navštěvují své kamarády v ZŠ. Tradičně se chodí dívat na prvňáčky. Někteří z nich tráví pravidelně půl hodiny ve školní družině, kam jsou děti po ukončení pracovní doby pí. učitelek převáděny. To vše umožňuje plynulejší a bezproblémovější přechod dětí z MŠ do ZŠ.

Škola směřuje navázání spolupráce k organizacím, které jsou v místě nebo blízkém okolí naší školy. Chceme, aby si děti vytvořily podvědomí o jejich činnosti, o významu pro obec i pro ně samotné.

Spolupracujeme se/s:

  • Zřizovatelem (vítání občánků, kulturní programy, tvorba části Rokytenských novin, úklid prostranství v okolí školy.
  • Místními hasiči (besedy, ukázky techniky, účast na akcích pořádaných hasiči, výstavy – činnost a úspěchy mladých hasičů).
  • Policií ČR – besedy.
  • Knihovnou v Rokytně, v Býšti.

4. Charakteristika vzdělávacího programu

4. 1.Vzdělávací cíle a záměry, filozofie školy

 

Školní vzdělávací program „Svět v barvách duhy“ vychází z pěti oblastí a cílů Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Pětibarevná duha se klene nad sluníčkem (logem celého školského zařízení symbolizujícího hřejivé, bezpečné a otevřené komunikativní prostředí) a je zakotvena v mraku plném srdíček, lásky a vzájemného porozumění.

To znamená, že děti si na základě poznatků z prožitků z prozkoumávání okolního světa i sama sebe začnou uvědomovat barevnost světa, jeho jednotu v protikladech a své postavení v něm.

Zpracovaný materiál odpovídá základním požadavkům pro výchovu a vzdělávaní dětí předškolního věku. Je sestaven tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání:

- rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení

- osvojení si základů hodnot na nichž je založena naše společnost

- získání osobní samostatnosti a schopností projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Průběžné vzdělávací cíle jsou uvedeny u jednotlivých vzdělávacích oblastí 

Poskytujeme rovnocenné podmínky všem dětem.

ŠVP bude naplňovat formou každodenního plánu činností v MŠ, ale i formou mimoškolních akcí – výletů, návštěvou kulturních představení, exkurzí, akcí pro děti a jejich rodiče, dále formou zájmové činnosti dětí, zajištění odborné péče logopedické asistentky.

 

5. Vzdělávací obsah

 

Hlavní témata ve vztahu k pěti oblastem, cílům a kompetencím předškolního vzdělávání.

Jednotlivá témata obsahují návrhy podtémat, která jsou dále pedagogem rozpracovávána podle podmínek a věku dětí na hry a zábavné činnosti.

Soubor témat je zpracován tak, aby rozvíjel u dětí rozumové schopnosti v oblasti rozvoje poznání jazykových dovedností a matematických představ.

Obsah si mimo jiné klade za cíl upevňování citových vztahů k rodině, okolí, k přírodě, k živým tvorům a k životnímu prostředí vůbec. Dále rozvoj komunikace, sebepoznávání, sebehodnocení. Rozvíjí u dítěte koordinaci, trpělivost, vytrvalost, soustředění, pohotovost, pečlivost, samostatnost.

Respektuje individualizaci výchovného procesu podle vlastního tempa dítěte, typu inteligence a temperamentu. Umožňuje dětem ovlivnit výběr témat a podtémat.

Současně umožňuje postupné naplňování průběžných vzdělávacích cílů, které nejsou obsahem tématických celků, ale jejichž postupné naplňování prolíná všemi ostatními činnostmi.

Každé téma zahrnuje všech pět barev duhy – oblastí předškolního vzdělávání. Při rozpracování témat a podtémat jsou respektovány požadavky na:

 

a)      Rozvoj osobnosti dítěte

-         rozvíjí dítě v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi

-         vytváří dostatek podnětů k učení a radosti z něho

-         posiluje sebevědomí dítěte a jeho důvěru ve vlastní schopnosti

-         vytváří prostředí pro vzájemné vztahy mezi dětmi

-         stimuluje rozvoj řeči

-         seznamuje děti se vším, co je důležité pro život

-         zdůrazňuje význam vlastních aktivit

-         je připraven pomoci dětem, pokud to potřebují a o pomoc si požádají

-         vytváří prostředí pohody a radosti z prožitého dne

 

b)      Uplatňování podílu rodičů na vzdělávání v mateřské škole

-         usiluje o partnerské vztahy s rodiči

-         odpovídá za umožnění přístupu rodičů ke svým dětem ve třídě a za možnost podílet se na činnosti s dětmi

-         umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy a jeho hodnocení formou podnětů, připomínek

-         vede s rodiči průběžný dialog o jejich dětech

 

c)      Provádění hodnocení a využívání zjištěných informací pro další pedagogickou činnost o tom

-         jak se děti cítily

-         co se naučily

-         co se povedlo, co ne a proč

-         vede individuální záznamy o dítěti

 

B A R V Y   D U H Y (charakteristika a schéma 5 stěžejních vzdělávacích oblastí)

 

I.                   Modrá barva duhy – barva nebe, vzduchu, vody

OBLAST: Biologická (RP – dítě a jeho tělo) - pohyb, sport, zdraví                     

Záměr výchovně vzdělávacího úsilí = hlavní cíle předškolního vzdělávání.

Budeme se snažit stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte. Podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost, pohybovou a zdravotní kulturu. Zaměříme se na rozvíjení pohybových a manipulačních dovedností dětí na zdokonalování sebeobslužných dovedností.

 

II.                Žlutá barva duhy – barva slunce – nabíjející

OBLAST: Psychologická  (RP – dítě a jeho psychika) - řeč, jazyk slovo, myšlení, matem.představy        

Záměr výchovně vzdělávacího úsilí: našim cílem bude u každého dítěte rozvíjet duševní pohodu, psychickou zdatnost, jeho intelekt, řeč, jazyk, poznávací procesy a funkce, jeho city i vůli. Důraz budeme klást na sebevyjádření, sebehodnocení a postupné vytváření odpovědnosti.

 

III.             Červená barva duhy – barva lásky, láskyplných vztahů, přátelství

OBLAST: Interpersonální  (RP – dítě a ten druhý)

                   - komunikace, sebepoznávání, sebevyjadřování, sebehodnocení

Záměr vzdělávacího úsilí je pomoci dítěti utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

 

IV.              Oranžová barva duhy – barva ohně, květin, hřejivá

OBLAST : Sociálně kulturní (RP – Dítě a společnost) - estetika, krása,umění, tvoření

 

Záměr výchovně vzdělávacího úsilí:

Pomoci dítěti při vstupu do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění. Pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje. Přivést ho k přijmutí základních všeobecně uznávaných společenských ,morálních a estetických hodnot. Aktivně se podílet na vytváření společenské pohody.

 

V.                 Zelená barva duhy – barva stromů, trávy, přírody, ekolologie

OBLAST: Enviromentální (RP – dítě a svět)

Záměr výchovně vzdělávacího úsilí:

Získat elementární povědomí o okolním světě, jeho dění, o vlivu člověka na životního prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu. Vytvářet u dítěte základy otevřeného a odpovědného postoje k životnímu prostředí.

Povedeme děti k postupnému vytváření zdravých životních postojů.

 

TÉMATA , podtémata – tématické celky učiva = obsah "učiva"

 

5.1. „Jaro – čas mláďat, květů a vůní“

A)  Přišlo jaro do vsi  

B)  Vstávej semínko hola - la   

C)  Na jaře – čáp jede v kočáře

D)  Pomlázka se čepýří

E)  Maminky slaví svátek 

F)  Cestujeme z vesnice do města    

 

5.2. „Léto – čas slunce, prázdnin, sladkých jahod, třešní, borůvek“

A)  Letní příroda a počasí

B)  Letní louka a pole 

C)  Hurá na prázdniny

 

5.3. „Podzim – čas šťavnatých jablek, draků a barev“

A)  Chutné plody podzimu (v zahradě, na poli, v lese)

B)  Podzim čaruje, aneb co umí vítr a déšť

C)  Podzim a my lidé (hry a činnosti dětí, dospělých, posvícení, „dušičky“, tělo a zdraví)

 D)  Už se vyznám ( orientace v prostoru, má práva, odpovědnost)

 

5.4. „Zima – čas voňavého cukroví, sněhuláků, masopustu“

A)  Těšíme se na Ježíška 

B)  Královna ZIMA (znaky zimy,přírodní jevy, zvířata v zimě, rostliny v zimě, lidová pranostika)

C)  Zima - čas odpočinku

D)  Zima - jak ten čas letí

E)  Zimní radovánky (hry, sporty, péče o tělo + bezpečnost při hrách a sportech)

 

6. Evaluační systém

6. 1. P Pravidla pro hodnocení dětí a vlastní pedagogické práce

Děti vedeme k hodnocení vlastní práce. Na začátku práce je seznamujeme, jak poznají, že je práce ukončena, dobře provedena. Na základě známých kritérií děti následně hodnotí svou práci i práci druhých. Příležitostně nebo při ukončení daného tématu, činnosti děti hodnotí svoje vlastní pokroky, všímají si umu druhých, což jim mnohdy slouží jako motivace pro další vlastní snažení. Děti prostřednictvím komunikačního kruhu každý týden hodnotí, co se jim nejvíc líbilo, co je zaujalo, případně, co by je k danému tématu ještě zajímalo.

Učitelky si vedou individuální záznamy o jednotlivých dětech, o pokrocích, problémech.

Do týdenních plánů zaznamenávají poznámky o jednotlivých dětech, které využívají při své další práci. Na základě vypracovaných podkladů, sestavených v návaznosti na očekávané kompetence a barvy duhy ( vzdělávací oblasti), paní učitelky děti 2krát ročně hodnotí.Hodnocení zároveň informuje o zájmech, oblíbených činnostech dítěte. Navazuje na předcházející hodnocení, vypovídá o pokrocích dítěte – v čem došlo ke zlepšení, ale zároveň na co je třeba se zaměřit v následujícím období a doporučené činnosti či postupy při domácích s rodiči.S výsledky jsou rodiče seznamováni při individuálních konzultacích a svůj souhlas s nimi stvrzují podpisem.

 

S kompletním zněním ŠVP je možné se seznámit prostřednictvím požádání ředitelky školy, která předloží dokument v tištěné podobě.