Sdělení pro rodiče

 
 
 
 
 
Zápis do MŠ
 
 

Pro děti, které do 31. 08. 2019 dosáhnou věku pěti let je od 01. 09. 2019 předškolní vzdělávání povinné. Podmínkou pro přijetí dětí mladších pěti let je absolvování povinného očkování. 

Zápis proběhne dne 13. 05. 2019. Tento den je posledním pro doručení Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Formuláře si mohou zájemci vyzvednout v ředitelně od 16. 04. 2019. Uchazečům bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek rozhodnutí ředitelky školy o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Seznam bude zveřejněn na internetových stránkách školy a vyvěšen na úřední desce školy při vstupu do ŠD. Rozhodnutí o nepřijetí obdrží rodiče písemně. Před zápisem do MŠ budou zveřejněna kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

Žádost o přijetí do MŠ Rokytno

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání a školské služby ve školném roce 2018-2019:

Dodatek k vnitřní směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání a školské služby ve školním roce 2018-2019.pdf (268324)

proběhne dne 30.04.2015. Tento den je posledním pro doručení Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Formuláře si mohou zájemci vyzvednout v ředitelně od 01.04.2015 nebo stáhnout z webových stránek školy. Řádně vyplněnou přihlášku a zápisní list doručí osobně do ředitelny školy nebo mohou zaslat písemně.

Uchazeči bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek rozhodnutí ředitelky školy o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Seznam bude zveřejněn na internetových stránkách školy a vyvěšen na úřední desce školy při vstupu do ŠD.

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží rodiče písemně.

Při rozhodování o přijetí do MŠ se bude ředitelka řídit zveřejněnými kritérii pro příjetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015-2016. Více zde: https://skola-rokytno.webnode.cz/materska-skola/organizace-skolniho-roku-2010-2011/zapis-do-ms/

Co by mělo zvládat dítě před nástupem do 1. ročníku: Co by mělo zvládat dítě od 5-6 let.pdf (64,5 kB)

Čím se řídit při nákupu tašky pro prvňáčka:

BRAŠNA LETÁK - SZÚ.pdf (1,3 MB)

Jak předcházet vadnému držení těla:

Jak předcházet vadnému držení těla.pdf (5,3 MB)

Doporučujeme:

navštívit portál Pardubického kraje Klíč ke vzdělávání a vědení na dosah. Portál obsahuje zajímavé informace pro rodiče, zaměstnance školy i žáky.

Poznávka na Kurz pro všechny přemýšlivé rodiče a vychovatele zde: Kurz pro všechny přemýšlivé rodiče a vychovatele.pdf (31,1 kB)

Uvedený kurz již absolvovaly 3učitelky z  naší ZŠ a 1 učitelka z MŠ. Považuji ho za jeden z nejpřínosnějších, kterého jsem se za dobu mé pedagogické praxe zúčastnila. Lektorka J. Nováčková - autorka knihy Respektovat a být respektován je vynikající. Věřím tomu, že každý, kdo se kurzu zúčastní, bude nesmírně obohacen.

 

Desatero pro rodiče naleznete zde.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.doc (59,5 kB)

Doporučení rodičům

Ø      Zajímejte se o to, co dítě v MŠ dělá, co ho během dne zaujalo, čemu se naučilo.

Ø      Snažte se hodně s dítětem povídat, vést ho k tomu, aby bylo samostatné a naučilo se vám samostatně vyprávět.

Ø      Při předávání dítěte pí. učitelce ji informujte o zdravotním stavu. V žádném případě neposílejte děti samotné.

Ø      Oznamujte výskyt infekčního onemocnění dítěte nebo členů rodiny.

Ø      Dbejte na přiměřené oblečení dětí dle ročního období.

Ø      Pravidelně s dítětem kontrolujte stav oblečení, tím ho vedete k samostatnosti.

Ø      Pravidelně projevujte zájem a seznamujte se s výsledky školní práce umístěné na chodbě školy či v prostorách tříd.

Ø      Při zjištění, že dítě má jakýkoliv problém týkající se vzdělávací oblasti nebo vztahové oblasti (dítě – dítě, dítě – učitelka), informujte pí. učitelku. Vyzvěte dítě, aby i ono o svém problému informovalo pí. učitelku.

Ø      Stížnosti, ale i podněty předávejte ředitelce školy.

       

Omlouvání absence

Nepřítomnost dítěte v MŠ je nutné omluvit. Jestliže by dítě nebylo omluvené při absenci delší než 2 týdny, může být z docházky do MŠ vyřazeno. Podle § 35 odst. 1 písm. a), b), c) a písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím upozornění zástupce dítěte:

Ø      Dítě se bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny.

Ø      Zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ.

Ø      Ukončení docházky dítěte doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení.

Ø      Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo úplatu za školní stravování v dohodnutém termínu.

UPOZORŇUJEME na správné omlouvání nepřítomnosti dětí. Provádí se vždy u pí. učitelky, pí. ředitelky zpravidla den předem ústní formou, zápisem do sešitu na chodbě školy nebo prostřednictvím internetu, telefonu – SMS zprávou. Při neplánované nepřítomnosti týž den nejpozději do 8:00 hod. formou osobní omluvy nepřítomnosti nebo telefonicky – SMS zprávou, prostřednictvím internetu.

Telefon – 739 203 103, email – zs_rokytno@seznam.cz

Ředitelce nebo učitelce je rodič povinen nahlásit nepřítomnost dítěte a kuchařce je třeba nahlásit odhlášení stravného. Dítě není omluveno, jestliže rodič odhlásí pouze stravné a naopak. Jestliže rodič nenahlásí nepřítomnost do školní kuchyně 739 203 101, stravné propadá.

Neomlouvání dětí může být za okolností uvedených v Řádu MŠ důvodem k ukončení předškolního vzdělávání.

 

Pojištění dětí v MŠ

Všechny děti v MŠ jsou pojištěny u Allianz pojišťovny a.s.  

Rozsah pojištění 

a) pro případ smrti následkem úrazu nebo smrti v důsledku onemocnění podle tarifu G 20         

b) pro případ trvalých následků úrazu s progresivním pojistným plněním podle tarifu G 22         

c) pojištění odpovědnosti za škody způsobené usmrcením dítěte z důvodu úrazu