Školní rok 2019/2020

Školní rok 2018/2019

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny 29. října 2018 a 30. října 2018 – MŠ v provozu.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jarní prázdniny: 4. února - 10. února 2019MŠ bude v provozu.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019 – MŠ uzavřena, pátek 19. dubna 2019 - státní svátek - MŠ uzavřena.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

 

Státní svátky České republiky, které zasahují do školního roku

28. září – pátek -  Den české státnosti

28. říjen – neděle -  Den vzniku samostatného československého státu

17. listopad – sobota - Den boje za svobodu a demokracii

1. květen – středa - Svátek práce

8. květen – středa - Den vítězství

 

Ostatní svátky, které zasahují do školního roku

24. prosinec - pondělí  - Štědrý den

25. prosinec - úterý - 1. svátek vánoční

26. prosinec - středa - 2. svátek vánoční

1. leden - úterý - Nový rok

19. duben - pátek – Velký pátek

22. duben -  pondělí - Velikonoční pondělí

Volby do školské rady:

Po dětech Vám budou zaslány informace pro „Volby zástupců zákonných zástupců do školské rady“.  Využijte svého práva a napište na lístek Vámi  navrženého kandidáta, vložte do připravené obálky umístěné na botníku u vchodu do školy do pátku 14. 9. 2018. Volby proběhnou v tělocvičně v pondělí 24. 9. 2018 v 16:30 hod. Prosím, dostavte se v co největším počtu, aby byly volby platné a nemusely se opakovat.

 

Rozdělení dětí do oddělení:

Kapacita MŠ je 37 míst.

37 dětí je rozděleno do tříd Motýlků (starší děti) a Berušek (mladší děti).

V průběhu školního roku může docházet k propojení činností ŠD a MŠ v okrajovém úseku dne – zpravidla na půl hodiny denně od 15:35 do 16:05 hod. Buď účastníci ze ŠD přechází do MŠ, nebo děti z MŠ do ŠD. Propojování činností účastníků MŠ se řídí smlouvou mezi zákonnými zástupci, pěstouny a školní družinou o svěřeném dohledu

Smlouva je součástí řádu MŠ. Účastníci, kteří pobývají v ŠD, se chovají dle sestavených pravidel MŠ, dle Řádu MŠ, dle pokynů přítomných pedagogů.

 

Zápis do 1. ročníku základní školy:

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona ve čtvrtek 18. dubna 2019 od 14:00 hod. do 16:00 hod. Vyjádření o rozhodnutí o přijetí se rodiče dozví prostřednictvím internetových stránek a vyvěšením na úřední desce školy u vchodu do školní družiny.

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána písemně nejpozději do konce dubna s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. V případě, že je dítě v lékařské péči pro jiné zdravotní obtíže, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2019 do konce prosince 2019, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2018/2019, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení i odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Zápis do MŠ:

Pro děti, které do 31. 08. 2019 dosáhnou věku pěti let je od 01. 09. 2019 předškolní vzdělávání povinné. Podmínkou pro přijetí dětí mladších pěti let je absolvování povinného očkování. 

Zápis proběhne dne 13. 05. 2019. Tento den je posledním pro doručení Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Formuláře si mohou zájemci vyzvednout v ředitelně od 16. 04. 2019. Uchazečům bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek rozhodnutí ředitelky školy o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Seznam bude zveřejněn na internetových stránkách školy a vyvěšen na úřední desce školy při vstupu do ŠD. Rozhodnutí o nepřijetí obdrží rodiče písemně. Před zápisem do MŠ budou zveřejněna kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

 

Zájmové kroužky:

Kroužek Anglického jazyka bude probíhat každé úterý od 7:45 do 8:30 hodin. Vedoucí kroužku Mgr. Marta Stránská. Začátek 18. 09. 2018.

 

Zapojení školy do projektů:

Od září budeme po celý rok pokračovat v projektu Papír za papír. Můžete vhazovat starý papír (ne karton), staré knihy (bez vazby) a letáky či jiný propagační materiál do kontejneru umístěného za plotem při vchodu do ZŠ. Výměnou za starý papír získáme nový recyklovaný papír - kreslící čtvrtky.

V letošním školním roce ukončíme projekt „Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Rokytno“ operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Již třetím rokem budeme naplňovat projekt „Regenerace zahrady MŠ Rokytno“. Formou cíleně plánovaných činností a tvorbou materiálu a pomůcek pro environmentální vzdělávání.  

 

Školní stravování:

  • celodenní stravování  -  děti do 6 let  - 35,- Kč; měsíční záloha 700,- Kč
  • celodenní stravování  - děti, které v daném školním roce dovrší 7 let – 39, - Kč; měsíční záloha 780,- Kč.

Bezhotovostní platba:

Při platbě je nutné uvést variabilní symbol, s kterým jste byli seznámeni. Jestliže jste symbol zapomněli, zavolejte 739 203 101.

Platby provádějte předem převodem z účtu na účet školy 1205506309/0800 od 20. dne do 25. dne v měsíci.

Je žádoucí provádět zálohovou platbu každý měsíc, protože v případě roční úhrady bychom museli sepsat smlouvu o roční úhradě s odůvodněním, proč byl zvolen tento způsob platby.

Po ukončení daného školního roku (školní rok končí měsícem srpnem) proběhne vyúčtování a vrácení přeplatku za uplynulý školní rok na osobní účty. Přeplatky budou převedeny na účty v září.

Nezapomeňte, že stravné na měsíc září se platí v srpnu a poslední platba v daném školním roce proběhne v květnu! Rodičům dětí, které budou navštěvovat MŠ poslední týden v srpnu, bude stravné započítáno do celoročního stravného.

Přihlašování a odhlašování stravy se provádí zpravidla den předem (v době nemoci a po nemoci). Výjimečně týž den můžete nejpozději do 06:30 hod. na mobilní telefon do kuchyně (739 203 101). První den nepřítomnosti dítěte v mateřské škole si můžete vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů (ne do skleněných nádob). Zdravé děti nemohou odebírat jídlo do jídlonosičů. Pokud nedojde k odhlášení, jsou dítěti účtovány všechny dny v měsíci.

Upozornění pro rodiče dětí z MŠ: Jestliže si rodiče vyzvednou děti po obědě, odnesou si svačinu domů ve svém svačinovém boxu.

 

Úplata za vzdělávání a školské služby vychází ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v roce 2017. Měsíční náklady na 1 dítě – 885,- Kč. Pro tento školní rok je stanovena platba 350,- Kč. Jestliže v měsíci červenci nebo srpnu, popř. v obou měsících dojde k omezení provozu MŠ, činí částka na 1 dítě a 1 den 17,- Kč. Vzdělávání v posledním ročníku MŠ se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Zákonní zástupci dětí s odkladem školní docházky budou platit školné od září 2018. Omezení neplatí pro děti se zdravotním postižením.

Rozvržení plateb:

září, říjen, listopad, prosinec

čtvrtek 20. 09. 2018 a pátek 21. 09. 2018     7:00 hod. – 8:00 hod.

leden, únor, březen

čtvrtek 24. 01. 2019 a pátek 25. 01. 2019     7:00 hod. – 8:00 hod.

duben, květen, červen

čtvrtek 18. 04. 2019 a pátek 19. 04. 2019     7:00 hod. – 8:00 hod.