Školní rok 2017/2018

 

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018- MŠ bude uzavřena.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

 

Ukončení letního času v neděli 29. října 2017. 0 třetí hodině letního času se posunou hodiny na druhou hodinu středoevropského času. Počátek letního času v neděli 25. března 2018. V tomto dnu se o druhé hodině středoevropského času posunou hodiny na třetí hodinu letního času.

 

Státní svátky České republiky, které zasahují do školní ho roku

 

28. září – čtvrtek -  Den české státnosti

28. říjen – sobota -  Den vzniku samostatného československého státu

17. listopad – pátek - Den boje za svobodu a demokracii

1. květen – úterý - Svátek práce

8. květen – úterý - Den vítězství

 

Ředitelské volno

 

Ředitelka po projednání se zřizovatelem včas vyhlásí ředitelské volno v návaznosti na termín vzdělávání celého pedagogického sboru. 

 

Zaměstnanci školy

 

Mgr. Olga Brousilová  ředitelka školy, třídní učitelka 1. ročníku

Mgr. Zdeněk Neuhöfer

třídní učitel 2. a 3. ročníku, vyučující TV i v 4. a 5. ročníku, HV v 1. ročníku.

Mgr. Martina Ehlová

třídní učitelka 4. a 5. ročníku, vyučující VV a PČ ve 2. a 3. ročníku

Mgr. Marta Stránská

vyučující VV, PČ, ČS, TV v 1. ročníku, HV v 2. - 5. ročníku

Eliška Šlemrová

vyučující AJ 2. – 5. ročník

Bc. Magdalena Slánská

školní asistent ZŠ

školní asistent MŠ

Jana Kvapilová

pracovník poskytující ostatní osobní služby

Bc. Lenka Prausová

vychovatelka školní družiny, učitelka MŠ 

Milada Reinberková

vedoucí učitelka MŠ – oddělení starších dětí - Motýlci

Bc. Petra Tomášková

učitelka MŠ – oddělení mladších dětí - Berušky

Petra Horynová

domovnice ZŠ

Hedvika Zbudilová

vedoucí kuchařka

Radka Lederová

kuchařka

Ladislava Matějková

domovnice MŠ, pomocná kuchařka

 

 

 

Rozdělení dětí do oddělení

 

Kapacita MŠ je 37 míst.

37 dětí je rozděleno do tříd Motýlků (starší děti) a Berušek (mladší děti).

Počet předškoláků – 9, z toho 3 dívky. Z celkového počtu 37 dětí je 15 dívek.

V průběhu školního roku může docházet k propojení činností ŠD a MŠ v okrajovém úseku dne – zpravidla na půl hodiny denně od 15:35 do 16:05 hod. Buď účastníci ze ŠD přechází do MŠ, nebo děti z MŠ do ŠD. Propojování činností účastníků MŠ se řídí smlouvou mezi zákonnými zástupci, pěstouny a školní družinou o svěřeném dohledu. Smlouva je součástí řádu MŠ. Účastníci, kteří pobývají v ŠD, se chovají dle sestavených pravidel MŠ, dle Řádu MŠ, dle pokynů přítomných pedagogů.

 

Co bude Vaše dítě do MŠ potřebovat

 

·         obuv na přezutí (s pevnou patou, pantofle nejsou vhodné)

·         oblečení na pobyt venku

·         pohodlné oblečení na hry ve třídě

·         náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, atd.)

·         pyžamo s poutkem na pověšení

·         pracovní triko či stará košile na výtvarné činnosti

·         oblečení a obuv vhodnou do tělocvičny (se světlou podrážkou)

·         hrneček na pití (nejlépe plastový)

·         3 velká balení papírových kapesníků

Veškeré věci je třeba dětem označit jménem (kromě kapesníků), aby nedošlo k záměně.

 

Na co má vliv docházka Vašeho dítěte do MŠ

 

Pravidelná docházka umožňuje dítěti rychlou adaptaci a soustavný cílený všestranný rozvoj. Předškoláci mají docházku do MŠ povinnou – nepřítomnost je dle zákona omluvena pouze z důvodu nemoci dítěte nebo závažných rodinných důvodů.

UPOZORŇUJEME na správné omlouvání nepřítomnosti dětí. Provádí se vždy u pí. učitelky, pí. ředitelky zpravidla den předem ústní formou, zápisem do sešitu na chodbě školy nebo prostřednictvím internetu, telefonu – SMS zprávou. Při neplánované nepřítomnosti týž den nejpozději do 8:00 hod. formou osobní omluvy nepřítomnosti nebo telefonicky – SMS zprávou, prostřednictvím internetu.

Telefon – 739 203 103, email – ZS_Rokytno@seznam.cz

Ředitelce nebo učitelce je rodič povinen nahlásit nepřítomnost dítěte a kuchařce je třeba nahlásit odhlášení stravného. Dítě není omluveno, jestliže rodič odhlásí pouze stravné a naopak. Jestliže rodič nenahlásí nepřítomnost do školní kuchyně 739 203 101, stravné propadá.

Neomlouvání dětí může být za okolností uvedených v Řádu MŠ důvodem k ukončení předškolního vzdělávání.

 

Zápis do 1. ročníku základní školy

 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona ve čtvrtek 19. dubna 2018 od 14:00 hod. do 16:00 hod. Vyjádření o rozhodnutí o přijetí se rodiče dozví prostřednictvím internetových stránek a vyvěšením na úřední desce školy u vchodu do školní družiny. Seznam nebude obsahovat jména, ale přidělená registrační čísla.

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána písemně do konce dubna s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. V případě, že je dítě v lékařské péči pro jiné zdravotní obtíže, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2018 do konce prosince 2018, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2018/2019, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení i odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Zápis do MŠ

 

Pro děti, které do 31. 08. 2018 dosáhnou věku pěti let je od 03. 09. 2018 předškolní vzdělávání povinné. Podmínkou pro přijetí dětí mladších pěti let je absolvování povinného očkování. 

Zápis proběhne dne 10. 05. 2018. Tento den je posledním pro doručení Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Formuláře si mohou zájemci vyzvednout v ředitelně od 16. 04. 2018. Uchazečům bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek rozhodnutí ředitelky školy o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Seznam bude zveřejněn na internetových stránkách školy a vyvěšen na úřední desce školy při vstupu do ŠD. Rozhodnutí o nepřijetí obdrží rodiče písemně. Před zápisem do MŠ budou zveřejněna kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

 

Zájmové kroužky

 

Činnost kroužku hry na zobcovou flétnu začne v říjnu. Obracíme se na vás s prosbou o pomoc, jestliže znáte šikovného člověka, který by mohl vést tanečky nebo pohybový kroužek v MŠ, předejte prosím, kontakt ředitelce.

 

Schůzky SRPŠ

 

O schůzkách rodičů budeme informovat prostřednictvím internetu, rodičovské nástěnky na chodbě MŠ, popř. lístečky.

 

Zapojení školy do projektů:

 

Od září budeme po celý rok pokračovat v projektu Papír za papír. Můžete vhazovat starý papír (ne karton), staré knihy (bez vazby) a letáky či jiný propagační materiál do kontejneru umístěného za plotem při vchodu do ZŠ. Výměnou za starý papír získáme nový recyklovaný papír - kreslící čtvrtky.

Zapojili jsme se do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání projektem „Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Rokytno“. V rámci projektu zorganizujeme pro rodiče dětí z MŠ cyklus přednášek, jejichž cílem je informovat rodiče, jakými konkrétními způsoby umožnit dětem plynulý přestup do ZŠ a jak se rodiče mohou podílet na úspěších svého dítěte ve škole. O tématech i termínu konání budete včas informování. Věříme, že přednášky spojené s besedou Vás budou inspirovat k praktickým činnostem.

V MŠ se kromě tří učitelek budete setkávat i se školním asistentem, kterého jsme mohli dětem dopřát díky projektu.

Část finančních prostředku bude věnována na vzdělávání pedagogických pracovníků. Lze předpokládat, že z toho důvodu ředitelka v průběhu roku vyhlásí ředitelské volno. Budete informování včas.

 

Školní stravování

 

Celodenní stravování: 35,- Kč, děti, které v průběhu školního roku, dosáhnou sedmi let, budou dostávat porci jídla jako školáci, proto bude jejich celodenní stravné 38,- Kč. Měsíční platba 700,- Kč, děti s odkladem 760,- Kč.

Bezhotovostní platba:

Při platbě je nutné uvést variabilní symbol - datum narození, např. u dítěte narozeného 23. 12. 2009 plátce uvede variabilní symbol 23122009 nebo 1. 6. 2011 – variabilní symbol 01062011. Jestliže si nebudete jistí, zavolejte.

Platby budou prováděny předem převodem z účtu na účet školy 1205506309/0800 od 20. dne do 25. dne v měsíci.

Vzhledem ke změněné legislativě je žádoucí provádět zálohovou platbu každý měsíc, protože v případě roční úhrady bychom museli sepsat smlouvu o roční úhradě s odůvodněním, proč byl zvolen tento způsob platby.

Po ukončení daného školního roku (školní rok končí měsícem srpnem) proběhne vyúčtování a vrácení přeplatku za uplynulý školní rok na osobní účty. Přeplatky budou převedeny na účty v září.

!Nezapomeňte, že stravné na měsíc září se platí v srpnu a poslední platba v daném školním roce proběhne v květnu! Rodičům dětí, které budou navštěvovat MŠ poslední týden v srpnu, bude stravné započítáno do celoročního stravného.

Upozornění pro rodiče dětí z MŠ: Prováděny budou platby za celodenní stravování. Jestliže si rodiče vyzvednou děti po obědě, odnesou si svačinu domů ve svém svačinovém boxu.

Přihlašování a odhlašování stravy se provádí zpravidla den předem (v době nemoci a po nemoci). Výjimečně týž den můžete nejpozději do 06:30 hod. na mobilní telefon do kuchyně 739 203 101. První den nepřítomnosti dítěte v mateřské škole můžete vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů (ne do skleněných nádob). Zdravé děti nemohou odebírat jídlo do jídlonosičů. Pokud nedojde k odhlášení, jsou dítěti účtovány všechny dny v měsíci.

 

Úplata za vzdělávání a školské služby vychází ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v roce 2016. Měsíční náklady na 1 dítě – 790,26 Kč. Pro tento školní rok je stanovena platba 350,- Kč. Za 1 den vzdělávání a školské služby zaplatí rodiče 17,- Kč. Jestliže v měsíci červenci nebo srpnu, popř. v obou měsících dojde k omezení provozu MŠ, činí částka na 1 dítě a 1 den 17,- Kč. S účinností od 01. 01. 2012 dle školského zákona platí, že vzdělávání v posledním ročníku MŠ se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Omezení neplatí pro děti se zdravotním postižením. Z toho vyplývá, že zákonní zástupci dětí s odkladem školní docházky budou platit školné od září 2017.

 

 

Rozvržení plateb:

září, říjen, listopad, prosinec

čtvrtek 21. 09. 2017 a pátek 22. 09. 2017     7:00 hod. – 8:00 hod.

leden, únor, březen

čtvrtek 25. 01. 2018 a pátek 26. 01. 2018     7:00 hod. – 8:00 hod.

duben, květen, červen

čtvrtek 19. 04. 2018 a pátek 20. 04. 2018     7:00 hod. – 8:00 hod.